KVKK Aydınlatma Metni

Testopik - KVKK Aydınlatma Metni

TESTOPİK YAZILIM EĞİTİM HİZMETLERİ DİJİTAL PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİSİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz Testopik Yazılım Eğitim Hizmetleri Dijital Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Testopik”) olarak siz internet sitesi ziyaretçilerine ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu İnternet Sitesi Ziyaretçisine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Şirketimizin siz internet sitesi ziyaretçilerimize yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından log kayıtlarının tutulması sürecinde sizler tarafından elektronik ortamlarda aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Tablo-1

İşlenme Amaçları Kişisel Veri Hukuka Uygunluk Sebepleri
Web sitesi ziyaretçilerine ait bilgilerin loglanması ·      İşlem güvenliği (IP adresleri ve çevrimiçi belirleyiciler) Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5/2(a)),

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md 5/2(ç)),

Takip çerezleri bakımından Açık rıza (md. 5/1)

 

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  2.1 Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

Tablo-2

Aktarım Amacı Aktarılan Kişisel Verileri Hukuka Uygunluk Sebepleri Alıcı Grubu
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ·        İşlem güvenliği (IP adresleri ve çevrimiçi belirleyiciler) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi (md. 5/2(ç)) Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Testopik, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

  2.2 Yurt Dışı Aktarım

Testopik yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz, Testopik tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir, son işlemeden itibaren 2 yıl boyunca ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesi halinde veya silme taleplerinin olumlu sonuçlanması durumunda kişisel verileriniz Testopik Gizlilik Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Testopik KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Testopik fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda,Testopik sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu derhal bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre

  • Kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat dilekçe veya noter kanalı ile “Dikilitaş Mahallesi Emirgan Caddesi Damla Sokak No: 7/9 Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan merkezimize yazılı olarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresi üzerinden veya
  • Testopik’e daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresi aracılığıyla

Tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

TESTOPİK YAZILIM EĞİTİM HİZMETLERİ DİJİTAL PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.