Gizlilik Politikamız

Testopik - Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Testopik Yazılım Eğitim Hizmetleri Dijital Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Testopik” veya “Şirket”) olarak siz hizmetimizden yararlanan kullanıcılarımızın özel hayatının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bu Gizlilik Politikası ile bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KVKK kapsamında Testopik olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü faaliyetimiz “veri işleme” olarak nitelendirilmektedir ve KVKK kapsamında değerlendirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

 • Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamındaki her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,
 • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
 • Kağıt üzerinde, dijital ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mevzuat gereği bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 • İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimizle müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün veya hizmet faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, profilleme, segmentasyon, analiz ve raporlama çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirketimizin hizmet sunma modellerinin tasarımını gerçekleştirme, pazar araştırması,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve tarafınızla kurulmuş olan hizmet ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere KVKK’da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak KVKK mevzuatı çerçevesinde;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İnternet Sitemize İlişkin Kullanım Koşullarımız

Testopik, müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, internet sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir:

 • https://testopik.com/ internet sitesi içerisinde gezindiğiniz süre boyunca ‘cookie’ olarak adlandırılan ve Türkçe’ye çerez olarak geçirilen bazı unsurların bilgisayarınıza entegre edilir. İnternet sitesi oturum bilgileri ve benzeri veriler saklar ve kullanıcıları tekrar tanımak için kullanır. Bu içeriğin güvenilirliğine ilişkin https://testopik.com/’un sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İnternet sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Kullanıcılarımızın internet sitemize girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 • Şirketimiz, söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. Testopik, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalıştığı durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 • Testopik, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
 • 18 yaşından küçüklerin veya kısıtlıların, yasal temsilcisinden izin almaksızın internet sitemizde gerçekleştirecekleri eylemlerden dolayı oluşacak muhtemel zararlar Testopik’e yüklenemez.

Sorumluluk

İnternet sitemiz diğer internet sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece internet sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. İnternet sitemizden link ile gidilecek diğer internet sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. İnternet sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Testopik sorumlu değildir.

Telif Hakkı

İnternet sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Testopik’e aittir. İnternet sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Testopik’te saklıdır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve bu Gizlilik Politikası ayrılmaz bir bütündür.

Bu Gizlilik Politikası, Testopik tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Gizlilik Politikası metninde değişiklik yapılması halinde, metnin yeni hali https://testopik.com/’da yayımlandığı andan itibaren tüm kullanıcılar için geçerli olacaktır. Bu kapsamda, metindeki değişiklikleri takip etmek kullanıcıların yükümlülüğüdür.

* Şirketimiz kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 10.10.2022